01
Vergoeding van zorg

Vergoeding van zorg

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Komt u er niet helemaal uit of is het onduidelijk met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft? Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Vragen over vergoedingen

Hiernaast vindt u veel gestelde vragen over de vergoeding van zorg. Op uw mobiele telefoon staan de vragen hieronder.

Welke zorg wordt in 2018 vergoed via het basispakket?

Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt onder meer veelgebruikte geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen, verblijf in het ziekenhuis, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en wijkverpleging. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt welke zorgkosten via de basisverzekering verzekerd zijn. De inhoud van de basisverzekering is voor alle verzekerden en zorgverzekeraars gelijk.

In de polisvoorwaarden kunnen zorgverzekeraars voorwaarden stellen voor de vergoeding van de zorg uit het basispakket. Als u twijfelt of vragen heeft over de vergoeding van de zorg kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

Wat zijn eigen bijdragen of eigen betalingen?

Voor sommige behandelingen of hulpmiddelen uit de basisverzekering heeft de overheid een wettelijke eigen bijdrage of een maximum vergoeding vastgesteld. U moet dan zelf een deel van de rekening betalen.

Eigen betalingen of eigen bijdragen kennen de volgende vormen:

  1. De zorg wordt vergoed uit het basispakket, maar een gedeelte betaalt u zelf per jaar, bijvoorbeeld bij ziekenvervoer.
  2. De zorg wordt vergoed uit het basispakket, maar een percentage betaalt u zelf per keer, bijvoorbeeld bij hoortoestellen.
  3. De zorg wordt vergoed uit het basispakket tot een bepaald maximum per keer, bijvoorbeeld bij diverse hulpmiddelen. De rest betaalt u zelf.

De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage. Deze moet u ook betalen als u het verplicht eigen risico al hebt betaald.


Zie ook: Vergoedt de zorgverzekeraar mijn behandeling bij alle ziekenhuizen?

Zie ook: Wat gebeurt er met mijn eigen risico als ik een eigen bijdrage betaal voor de zorg?
 

Vergoedt de zorgverzekeraar mijn behandeling bij alle ziekenhuizen?

De vergoeding hangt af van verschillende factoren. Onder andere of uw behandeling verzekerde zorg is. Het is ook afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Als u een naturapolis heeft afgesloten en uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, wordt niet altijd alles vergoed. Heeft u een restitutiepolis afgesloten dan wordt uw behandeling bij alle ziekenhuizen vergoed. Kijk voorafgaand aan een behandeling altijd even op de website van uw zorgverzekeraar of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Zie ook: Wat is een naturapolis?

Zie ook: Wat is een restitutiepolis?

Wordt een second opinion vergoed?

U heeft recht op een second opinion conform uw polisvoorwaarden, mits u een geldige verwijzing heeft.

Worden mijn medicijnen vergoed?

De medicijnen die uw specialist of huisarts voorschrijft, krijgt u meestal vergoed uit de basisverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor uw medicijn. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt. Medicijnen die zijn opgenomen in de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen krijgt u meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering. Bij sommige zorgverzekeraars kunt u zich hiervoor aanvullend verzekeren. U krijgt deze middelen wel vergoed als er geen alternatief medicijn beschikbaar is.

Worden verbandmiddelen vergoed?

U kunt verbandmiddelen vergoed krijgen uit het basispakket, als u ze nodig heeft voor langdurige behandeling bij een ernstige aandoening.

Wordt ambulancevervoer vergoed?

Vervoer met een ambulance wordt vergoed uit de basisverzekering, waarbij u wel het eigen risico betaalt. Ambulancevervoer moet dan wel medisch noodzakelijk zijn. Als 112 wordt gebeld, bepalen de medewerkers van de meldkamer of een ambulance nodig is.

Als u door uw ziekte alleen maar liggend vervoerd mag worden, mag u in de meeste gevallen ook vervoerd worden door een ambulance. Bijvoorbeeld voor vervoer naar een afspraak in het ziekenhuis. Dan kan uw huisarts of uw medisch specialist een ambulance bestellen. Dit vervoer wordt vergoed uit de basisverzekering, waarbij u wel het eigen risico betaalt. Raadpleeg de zorgverzekeraar voor de eventuele voorwaarden.

Wordt chronische zorg vergoed?

Zorg voor patiënten met een chronische ziekte, bijvoorbeeld diabetes, COPD (longziekte) en hartfalen, wordt vergoed uit de basisverzekering. Wordt u behandeld in het ziekenhuis, dan betaalt u wel het eigen risico. Wordt u behandeld door uw huisarts, dan wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Als u langdurig behandeld wordt in het ziekenhuis, wordt er een dbc geopend die na 120 dagen wordt gesloten. Daarna wordt een vervolg-DBC geopend, die ook weer maximaal 120 dagen open kan staan. Onder een DBC vallen allerlei behandelingen en consulten die u dat jaar hebt gehad. Na afloop van een DBC ontvangt u hiervan de zorgnota in de digitale 'mijn omgeving' van de website van uw zorgverzekeraar.

Zie ook: Wat is een DBC?

Zie ook: Mijn behandeling begint in het ene jaar en eindigt in het volgende jaar. Wat betekent dit voor mijn eigen risico?

Hoe zit het met vergoeding van niet-medisch noodzakelijke zorg?

Niet-medisch noodzakelijke zorg komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Voorbeelden van niet-medisch noodzakelijk zorg zijn cosmetische (plastische) chirurgie en sterilisatie. Deze zorg moet u zelf betalen, tenzij u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Echter, niet iedere aanvullende verzekering vergoedt deze zorg. Dat hangt af van de manier waarop u aanvullend verzekerd bent.

Als u precies wilt weten welke zorg wordt vergoed en welke niet, dan adviseren wij u om de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na te kijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

02
02
Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit betekent dat u in 2018 de eerste 385 euro aan zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. De overheid heeft dat bedrag bepaald. De kosten van een bezoek aan de huisarts, huisartsenpost, verloskundige zorg, kraamzorg en wijkverpleging en orgaandonatie (nacontroles en reiskosten) tellen niet mee voor het eigen risico.

U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met €100, €200, €300, €400 en €500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering.

Gaat u voor een zorgvraag naar het ziekenhuis en u heeft uw eigen risico nog niet aangesproken? Dan betaalt u de eerste kosten zelf: minimaal 385 euro en maximaal 885 euro. Duurt het ziekenhuistraject langer dan een jaar? Dan betaalt u ook in het volgende jaar uw eigen risico.

Vragen over eigen risico

Hiernaast vindt u veel gestelde vragen over het eigen risico. Op uw mobiele telefoon staan de vragen hieronder.

Wat gebeurt er met mijn eigen risico als ik een eigen bijdrage betaal voor zorg?

Dit is het beste met een rekenvoorbeeld uit te leggen:

Stel de rekening voor ziekenvervoer bedraagt  €1000. U moet hiervoor  €90 per kalenderjaar aan eigen bijdrage betalen. Dan blijft over €1000 - €90 = €910. De zorgverzekeraar kijkt vervolgens naar uw eigen risico. Als u dat jaar nog een eigen risico (€385) heeft openstaan, dan gaat dit bedrag van de rekening af. Hiermee wordt €910 - €385 = €525 door de zorgverzekering vergoed. U betaalt zelf €90 + €385 =  €475.

Als  u in dat jaar al €385 heeft betaald aan eigen risico wegens gebruik van andere zorg, dan vergoedt uw zorgverzekeraar het volgende:  €1000 (ziekenvervoer) – €90 (eigen bijdrage) =  €910. U betaalt dan zelf alleen de eigen bijdrage van €90.

Eventuele kosten die u maakt voor zorg die niet uit het basispakket vergoed wordt, worden niet van uw eigen risico afgetrokken. Deze kosten betaalt u volledig zelf.

 

Wat is het verschil tussen verplicht en vrijwillig eigen risico?

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent in 2018 dat u de eerste €385 van zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. De overheid heeft dat bedrag bepaald. De kosten van onder andere een bezoek aan de huisarts, huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en wijkverpleging tellen niet mee voor het eigen risico.

U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met €100, €200, €300, €400 en €500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering.

Geldt het eigen risico voor de huisartsenpost en de spoedeisende hulp?

Voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost geldt géén eigen risico. Voor een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis wel.

Als u zorg nodig heeft, neem dan altijd eerst contact op met uw huisarts of (in de avonduren) met de huisartsenpost. Als het nodig is, verwijst de huisarts door naar het ziekenhuis. Alleen als er sprake is van een levensbedreigende situatie, kunt u direct naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis.

Zie ook: Wordt ambulancevervoer vergoed?

Hoe weet ik wat er nog over is van mijn eigen risico?

Uw zorgverzekeraar informeert u hierover via het vergoedingenoverzicht dat u toegestuurd krijgt per post, of via de ‘mijn omgeving’ op de website van de zorgverzekeraar.

Mijn behandeling begint in het ene jaar en eindigt in het volgende jaar. Wat betekent dit voor mijn eigen risico?

De startdatum van de behandeling bepaalt in welk jaar het eigen risico wordt aangesproken. Bijvoorbeeld: uw behandeling start in december 2017 en uw behandeling stopt in februari 2018. U ontvangt in 2018 bericht dat uw zorgnota is betaald door de zorgverzekeraar. Er vindt dan een verrekening plaats met het (openstaande) eigen risico van 2017.

Behandeling langer dan 90 dagen
Bij de start van een behandeling wordt een dbc-zorgproduct geopend (Wat is een DBC). De looptijd van deze eerste DBC is 90 dagen. Na afloop van de dbc stuurt het ziekenhuis een zorgnota naar uw zorgverzekeraar. Er vindt dan verrekening plaats met het (openstaand) eigen risico.
Blijft u na 90 dagen nog onder behandeling? Dan wordt er een vervolg-DBC geopend (van max. 120 dagen). Na afloop van deze vervolg-DBC stuurt het ziekenhuis opnieuw een zorgnota naar uw zorgverzekeraar. Er vindt dan opnieuw verrekening plaats met het (openstaand) eigen risico. De startdatum van iedere vervolg-DBC bepaalt dan over welk jaar het risico wordt aangesproken.

Kijk voor een rekenvoorbeeld op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Hierin staat uitgelegd over welk jaar het eigen risico wordt verrekend als u langere tijd onder behandeling bent.

Andere zorg
Dit geldt voor een behandeling in het ziekenhuis. Voor andere zorg uit de basisverzekering waarvoor een eigen risico geldt, gaat het anders. Het gaat dan bijvoorbeeld om fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. Bij deze soorten zorg wordt het eigen risico verrekend met het jaar waarin de behandelingen plaatsvinden. Dus behandelingen in deze categorie die in 2017 plaatsvinden, vallen onder het eigen risico van 2017 en behandelingen in 2018 worden verrekend met het eigen risico van 2018.

03
03
Naar het ziekenhuis

Voor sommige behandelingen hoeft u niet per se naar het ziekenhuis doorverwezen te worden, zoals het plaatsen van een spiraaltje, het behandelen van snijwonden of het plakken van hechtpleisters. Dat kan uw huisarts ook zelf. Dat kost minder en gaat bovendien niet ten koste van uw eigen risico. Als u zorg nodig heeft die niet spoedeisend is, neem dan eerst contact op met uw huisarts.

Vragen over ziekenhuisbezoek

Hiernaast vindt u veel gestelde vragen over toekomstig ziekenhuisbezoek. Op uw mobiele telefoon staan de vragen hieronder.

Hoe weet ik welk ziekenhuis mij de beste zorg levert?

Kijk op de website van de zorgverzekeraar of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Ik moet met mijn kind naar het ziekenhuis. Heeft mijn kind een identiteitsbewijs nodig?

Als u voor een behandeling naar  het ziekenhuis gaat, dan moet u zich daar kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Dat geldt ook voor kinderen onder de 14 jaar die medische zorg nodig hebben. Neem daarom altijd het identiteitsbewijs van uw kind mee naar het ziekenhuis, of als u zelf zorg nodig heeft uw eigen geldige identiteitsbewijs.

Er is één uitzondering voor kinderen onder de 14 jaar. Kinderen kunnen sinds 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Maar staat uw kind nog bijgeschreven in uw paspoort en is uw paspoort nog geldig? Dan kunt u deze bijschrijving nog wel gebruiken als identificatie in de zorg.

Op basis van de algemene identificatieplicht moeten kinderen vanaf 14 jaar een eigen identiteitsbewijs kunnen tonen buitenshuis. Dat geldt ook in de zorg. Kinderen vanaf 14 jaar moeten daarom hun eigen identiteitsbewijs meenemen naar het ziekenhuis.

Kan ik rechtstreeks naar een ziekenhuis gaan of moet ik eerst naar de huisarts?

Voor medisch specialistische zorg in het ziekenhuis heeft u een verwijzing nodig. De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch noodzakelijk is. Zonder geldige verwijzing zijn de kosten voor eigen rekening.

Ik wil voor dat ik naar het ziekenhuis ga, weten wat het mij kost. Kan ik een kostenoverzicht krijgen?

Voor ziekenhuisbehandelingen is vaak vooraf geen goede prijsindicatie te geven omdat dit afhangt van welke onderzoeken u moet ondergaan en welke diagnoses er gesteld worden. De meeste ziekenhuisbehandelingen zijn een stuk hoger dan het eigen risico. In veel gevallen bent u uw eigen risico dus kwijt.

Wat kost mijn behandeling?

De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig. Soms moet u ook onderzocht worden voordat er een diagnose kan worden gesteld. Op basis van de definitieve diagnose kan een medisch specialist een behandelplan opstellen en een kostenindicatie afgeven. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het ziekenhuis.

De prijzen van de behandelingen in het ziekenhuis zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en het ziekenhuis. Als uw ziekenhuis voor uw behandeling geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, of als u niet verzekerd bent, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Het ziekenhuis kan dan de zogenaamde passantenprijs in rekening brengen, aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar. Deze passantenprijzen kunt u vinden op de website van het ziekenhuis. Voor het deel dat u zelf moet betalen, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Bent u al in behandeling en wilt u weten wat uw behandeling kost? Neem dan contact op met het ziekenhuis. Ook kunt u uw zorgverzekeraar bellen.

Wat is de gemiddelde prijs van een behandeling (DBC-zorgproduct)?

De gemiddelde kostprijs van planbare, veelvoorkomende behandelingen (DBC-zorgproducten) staan op een standaardprijslijst. Deze lijst vermeldt de prijzen die een zorgaanbieder in rekening brengt voor zijn behandelingen. Het ziekenhuis is verplicht de standaardprijslijst te publiceren of opvraagbaar te hebben.

Op die lijst staan prijzen voor behandelingen die tot stand komen doordat ziekenhuizen en zorgverzekeraars daarover afspraken maken. Dit wordt het vrije, ook wel het B-segment genoemd. Deze prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen. Op de standaardprijslijst staan ook prijzen voor behandelingen waarbij de Nederlandse Zorgautoriteit de prijzen vaststelt. Dit is het vaste, gereguleerde segment, ook wel het A-segment.

Op de standaardprijslijst staan ook de prijzen vermeld die gelden als u niet verzekerd bent of als uw verzekeraar geen contract heeft met het desbetreffende ziekenhuis. Dat noemen we de passantentarieven.

Zie ook: Wat is een DBC?

Waarom is een behandeling in het ziekenhuis zo duur?

De kosten van een behandeling zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten voor deze behandeling. Er wordt dus geen optelsom gemaakt van alle afzonderlijke activiteiten die nodig zijn voor uw behandeling. Stel, u heeft een gebroken pols. U betaalt dan de gemiddelde kosten voor het behandelen van een gebroken pols. Het maakt daarbij niet uit of er één of vijf foto's worden gemaakt.

Om de kosten van een behandeling te kunnen declareren, wordt gebruik gemaakt van DBC-zorgproducten. Een DBC-zorgproduct is een zorgpakket voor een bepaalde behandeling; bijvoorbeeld voor de behandeling van een gebroken pols. Voor iedere behandeling wordt een DBC geopend. Na afloop van de behandeling worden de kosten bepaald op basis van de DBC die is geopend.

Doordat er wordt gerekend met gemiddelde kosten, kunnen de kosten hoog lijken als er weinig is gebeurd. Ook het omgekeerde kan zich voordoen.

04
04
Inhoud van de zorgnota

Voor behandelingen in het ziekenhuis of zelfstandige kliniek ontvangt u een zorgnota waarop verschillende gegevens staan. Deze nota is te zien in de ‘mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar.

Vragen over de inhoud van zorgnota

Hiernaast vindt u veel gestelde vragen over de inhoud van de zorgnota. Op uw mobiele telefoon staan de vragen hieronder.

Wat betekenen de begrippen en codes die op de nota staan?

Hier vindt u de belangrijkste begrippen en codes:

DBC-zorgproduct

Als u in behandeling bent in het ziekenhuis, rekent het ziekenhuis niet elke scan, injectie of zorghandeling afzonderlijk met u af. Het betalen van uw ziekenhuiszorg gebeurt via zogenoemde DBC-zorgproducten.

DBC-zorgproducten zijn een verzameling van zorghandelingen die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm. De prijs voor het  DBC-zorgproduct ‘gebroken arm’ is een gemiddelde van alle kosten die normaal gesproken bij een gebroken arm gemaakt worden.

Wat wel van belang is, is de zwaarte van de behandeling. Zo maakt het uit of de patiënt overnacht in het ziekenhuis, of dat hij meteen naar huis kan. Of dat de patiënt een operatie ondergaat of niet. Ook het aantal bezoeken aan de medisch specialist kan een rol spelen.

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit staat een animatie waarin de werking van een DBC-zorgproduct helder wordt uitgelegd.

Startdatum / begindatum

De begindatum van een DBC-product is de datum waarop het DBC-zorgproduct wordt gestart. Dit is doorgaans bij het eerste contact van een patiënt met het ziekenhuis. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om laboratoriumonderzoek, een röntgenfoto, een operatieve ingreep, een consult of een verpleegdag.

Einddatum

De datum waarop een DBC-zorgproduct eindigt, wordt bepaald door vaste regels. Deze datum wijkt meestal af van de datum waarop het laatste patiëntcontact met het ziekenhuis was.

Aantal zorgactiviteiten

Het aantal keer dat de betreffende zorgactiviteit is uitgevoerd. Bijvoorbeeld '2' als u twee keer voor een consult op de polikliniek bent geweest of '5' als u vijf dagen in het ziekenhuis heeft gelegen.

Zorgactiviteit

Zorgactiviteiten zijn alle activiteiten die door de medisch specialist en ondersteunend personeel zijn uitgevoerd. Het kan gaan om onderzoek of behandeling. Hieronder vallen onder andere consulten, (laboratorium)onderzoeken, operaties of verblijfdagen op een verpleegafdeling.

Uitvoerdatum zorgactiviteit(en)

Datum waarop de zorgactiviteit(en) plaatsvond(en).

Consumentenomschrijving bij het DBC-zorgproduct

De consumentenomschrijving beschrijft in duidelijke taal het DBC-zorgproduct, dus de combinatie van diagnose en behandelingen.

Declaratiecode

De declaratiecode is een zescijferige code die aangeeft welke behandeling (DBC-zorgproduct) u heeft gehad en of deze wel of niet wordt vergoed door de basisverzekering. In de ‘mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar staat of het DBC-zorgproduct wordt vergoed door de basisverzekering of niet.

De eerste twee cijfers van de declaratiecode geven weer of de zorg onder de basisverzekering valt, en of er sprake is van een wettelijk tarief of een tarief waar ziekenhuis en verzekeraar over onderhandeld hebben.

Mogelijke codes:
14    Zorg uit de basisverzekering, vast wettelijk tarief
15    Zorg uit de basisverzekering, onderhandeld tarief
16    Zorg buiten de basisverzekering, vast tarief
17    Zorg buiten de basisverzekering, onderhandeld tarief

Heeft u hierover vragen, dan kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Klopt het tarief op de nota?

Als u dit wilt weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Die kan toelichten welke prijs hij heeft afgesproken met het ziekenhuis of welk vast of maximumtarief er geldt voor de behandeling.

Er staat een andere startdatum van het DBC-zorgproduct op mijn zorgnota dan de datum van mijn eerste consult. Hoe kan dat?

De startdatum van het DBC-zorgproduct is de datum van de eerste zorgactiviteit die heeft plaatsgevonden. Die kan zijn geweest vóór het eerste consult in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld een laboratoriumonderzoek van uw bloed dat eerder werd afgenomen.

De startdatum van een vervolg DBC-zorgproduct is daarentegen niet de datum waarop de eerste vervolg zorgactiviteit heeft plaatsgevonden. De startdatum van een vervolg DBC-zorgproduct is de datum die aansluit op de voorafgaande DBC. DBC en vervolg DBC sluiten dus wat betreft datum altijd op elkaar aan.

Ik ben heel kort bij de specialist geweest en dat kost meer dan bijv. 200 euro, hoe kan dat?

De kosten van een behandeling, een zogenaamd DBC-zorgproduct, zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van die behandeling. Het is dus geen optelsom van de kosten voor de activiteiten, maar gebaseerd op de gemiddelde kosten die gemaakt worden bij het behandelen van een patiënt. Ook kosten voor huisvesting, apparatuur en facilitaire zaken, zijn in die gemiddelde kosten meegenomen.

DBC-zorgproducten zijn een soort zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle kosten bij een dergelijke breuk. Het maakt daarbij dus niet uit of er één of vijf foto’s zijn gemaakt.

Als er in de ervaring van de patiënt weinig in het ziekenhuis is gebeurd, kan de zorgnota toch nog als hoog overkomen. Ook het omgekeerde kan zich voordoen; een behandeling is in werkelijkheid vele malen duurder dan de kosten die op de rekening staan.

Waarom moet ik betalen terwijl er niets is gevonden?

U betaalt voor het onderzoek of de behandelingen die u heeft ondergaan naar aanleiding van uw gezondheidsklachten. U betaalt niet voor de uitkomst. Helaas is er in de zorg nooit een garantie op een bepaalde uitkomst. Een arts zal altijd de vervolgstappen voorstellen die hem het beste lijken.

Ik denk dat er fouten in de zorgnota staan. Wat kan ik doen?

U kunt contact opnemen met de zorgverzekeraar om meer informatie over deze nota op te vragen. De zorgverzekeraar kan dan een nadere toelichting geven en de mogelijke fouten onderzoeken.

Controleert de zorgverzekeraar de rekeningen van het ziekenhuis?

De zorgverzekeraar controleert alle declaraties, dus ook die van het ziekenhuis. Een zorgverzekeraar kijkt of de declaratie voldoet aan wet- en regelgeving, of het juiste tarief is gedeclareerd, of de  zorgverlener bevoegd is en dergelijke.

Kan het ziekenhuis mij een specificatie toesturen van de factuur die naar mijn zorgverzekeraar is gegaan?

In bijna alle gevallen is de afspraak dat zorgaanbieders de rekening digitaal sturen naar de zorgverzekeraars. Die digitale factuur moet voldoen aan bepaalde regelgeving. De zorgverzekeraar beschikt dus over alle informatie en moet die aan haar klanten tonen. De zorgverzekeraar plaatst de zorgnota in de persoonlijke digitale ‘mijn omgeving’ op hun website.

 

Wat is er veranderd aan de zorgnota?

Voor alle behandelingen in ziekenhuizen of zelfstandige klinieken krijgen patiënten een duidelijke zorgnota van hun zorgverzekeraar. Deze zorgnota krijgen patiënten in de meeste gevallen in de digitale 'mijn omgeving' op de website van hun zorgverzekeraar, of desgewenst op papier. De duidelijke zorgnota helpt bij het verhogen van kostenbewustzijn van patiënten en het tegengaan van onjuiste declaraties.

05
05
Zorgnota ontvangen

Ben u voor diagnose of behandeling in het ziekenhuis geweest? Dan stuurt het ziekenhuis de rekening voor de geleverde zorg meestal rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Vragen over uw zorgnota

Hiernaast vindt u veel gestelde vragen over de  ontvangst en afhandeling van de zorgnota. Op uw mobiele telefoon staan de vragen hieronder.

Waar kan ik mijn zorgnota bekijken?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor geleverde zorg meestal rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Heeft u een restitutiepolis, dan betaalt u in sommige gevallen de kosten eerst zelf en kunt u ze later declareren bij uw zorgverzekeraar.

Zodra uw verzekeraar kosten voor behandeling aan het ziekenhuis heeft vergoed, is de nota voor u te zien in uw 'mijn omgeving'. De 'mijn omgeving' is uw persoonlijke pagina op de website van uw zorgverzekeraar, waar u kunt zien welke bedragen de zorgverzekeraar voor u heeft uitgekeerd aan zorgaanbieders, zoals het ziekenhuis.

Waarom krijg ik de zorgnota digitaal en niet op papier thuisgestuurd?

Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u ervoor kiezen om uw post digitaal te ontvangen, per briefpost of beide. Informeer daarvoor bij uw zorgverzekeraar.

Waarom stuurt het ziekenhuis de rekening direct naar de zorgverzekeraar?

Jaarlijks betalen zorgverzekeraars miljoenen declaraties aan ziekenhuizen. Vanwege de beheers- en administratiekosten is het kostbaar om patiënten vooraf rekeningen toe te sturen. Ook controleren zorgverzekeraars of de declaratie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en of u voor deze zorg verzekerd bent. Hiermee is het rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar het meest efficiënt.

In de ‘mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar kunt u na de behandeling altijd controleren welke kosten zorgaanbieders bij de verzekeraar in rekening brengen. Ook ziet u welk bedrag de zorgverzekeraar heeft vergoed. Twijfelt u of de nota van de zorgaanbieder juist is, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Wanneer betaalt de zorgverzekeraar de rekening aan het ziekenhuis?

Zodra de nota bij de zorgverzekeraar binnen is, kan de zorgverzekeraar de rekening betalen. De zorgverzekeraar betaalt veel rekeningen rechtstreeks aan het ziekenhuis. De termijn van betaling is afhankelijk van de snelheid waarmee de zorgaanbieder de rekening indient bij uw zorgverzekering.

In het geval van een ziekenhuisbehandeling en eventuele controles achteraf kan een behandeling langer doorlopen. Hierdoor kan de rekening bijvoorbeeld pas na een jaar betaald worden.

Via de 'mijn omgeving' op de website van de zorgverzekeraar kunt u een overzicht bekijken van de door de zorgverzekeraar betaalde nota's.

De maximale looptijd van een DBC is maximaal 120 dagen.

Waarom krijg ik van mijn zorgverzekeraar pas maanden na mijn ziekenhuisbezoek of behandeling de rekening?

Behandelingen kennen verschillende doorlooptijden. Sommige zijn korter en anderen zijn langer. Er zijn wettelijke looptijden voor het afrekenen van behandelingen (DBC’s). Een ziekenhuis mag rekeningen indienen zelfs tot één jaar nadat de behandeling is afgerond. Vervolgens hebben zorgverzekeraars nog 30 dagen de tijd om de factuur te beoordelen.

Per 1 januari 2015 is de maximale looptijd van een DBC verkort met maximaal 120 dagen (voorheen: 365 dagen). Als u een behandeling hebt gehad na 1 januari 2015, dan ontvangt u in veel gevallen eerder dan u gewend bent de zorgnota.

 

Ik ben naar een andere zorgverzekeraar gegaan omdat die mijn behandeling wel vergoedt en nu gaat de rekening naar mijn vorige zorgverzekeraar, hoe kan dit?

Uw behandeling in het ziekenhuis wordt gedeclareerd door middel van één of meerdere behandeltrajecten (DBC-zorgproducten) die elkaar opvolgen. De startdatum van ieder behandeltraject is leidend voor de vergoeding. Het ziekenhuis declareert ieder DBC-zorgproduct bij de zorgverzekeraar waar de patiënt op de startdatum van het DBC-zorgproduct is verzekerd. Als u dus tijdens een behandeltraject overstapt, dan declareert het ziekenhuis dit behandeltraject bij uw vorige zorgverzekeraar. Informeert u dus goed bij uw huidige en eventuele nieuwe zorgverzekeraar wat de gevolgen kunnen zijn voor de vergoeding van al in gang gezette behandelingen.

 

06
06
Kostenberekening ziekenhuis

De manier waarop ziekenhuizen de kosten berekenen voor zorg die ze hebben verleend, is ingewikkeld. Ziekenhuizen maken bij het vaststellen van de tarieven van een behandeling gebruik van zogeheten diagnose behandelcombinaties (DBC's). Om meer inzicht te krijgen in uw zorgkosten is het goed om te weten hoe de berekening van de zorgkosten gaat.

Vragen over kostenberekening

Hiernaast vindt u veel gestelde vragen over hoe het ziekenhuis de kosten berekent. Op uw mobiele telefoon staan de vragen hieronder.

Hoe werken DBC's?

Ziekenhuizen gebruiken DBC-zorgproducten (diagnose behandeling combinaties) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC-zorgproduct is vastgelegd welke diagnose en welke behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn in totaal ruim 4500 DBC-zorgproducten voor alle mogelijke behandelingen in een Nederlands ziekenhuis. Het uiteindelijke geleverde DBC-zorgproduct is afhankelijk van de behandeling die u ondergaat: poliklinisch, dagbehandeling, opname, type operatie en eventueel aanvullend onderzoek zoals bijvoorbeeld een CT-scan.

Meer informatie over hoe DBC’s werken, kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Wat is een DBC-zorgproduct?

Als u in het ziekenhuis in behandeling bent, berekent het ziekenhuis niet elke scan, injectie of handeling afzonderlijk. Het betalen van uw ziekenhuiszorg gebeurt via zogenoemde DBC-zorgproducten. DBC staat voor diagnose behandeling combinatie.

DBC-zorgproducten zijn een soort zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle kosten bij een dergelijke breuk.

Wat wel van belang is, is de zwaarte van de behandeling. Zo maakt het uit of de patiënt overnacht in het ziekenhuis, of dat hij meteen naar huis kan. Of dat de patiënt een operatie ondergaat of niet. Ook het aantal bezoeken aan de medisch specialist kan een rol spelen.

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit staan een animatiefilmpje en een informatiekaart met heldere omschrijving van een DBC-zorgproduct.

Wanneer wordt een DBC-zorgproduct geopend en gesloten?

De startdatum van het DBC-zorgproduct is de datum van de eerste zorgactiviteit die heeft plaatsgevonden. Die kan zijn geweest vóór het eerste consult in het ziekenhuis, bijvoorbeeld een laboratoriumonderzoek van uw bloed dat eerder werd afgenomen.

Een DBC-zorgproduct kan per 1 januari 2015 maximaal 120 dagen open staan. Na afloop van deze periode wordt het DBC-zorgproduct afgesloten en de rekening opgemaakt.

Indien u langer onder behandeling blijft, dan wordt er opnieuw een DBC gestart. De startdatum van de DBC voor de vervolgbehandeling sluit aan op de afsluitdatum van uw voorgaande DBC. De startdatum van de vervolg-DBC is dus niet gelijk aan het eerstvolgende ziekenhuisbezoek.

Let op: de einddatum hoeft dus niet altijd de laatste dag van de behandeling te zijn, maar is de dag dat de DBC-termijn afloopt. Ziekenhuizen dienen na sluiting van het DBC-zorgproduct de rekening in bij de zorgverzekeraar.

Staan tarieven van een DBC-zorgproduct vast?

De DBC-zorgproducten of behandelingen binnen de ziekenhuiszorg zijn wat tariefsoort betreft te verdelen in twee segmenten: een gereguleerd segment en een vrij segment.

Gereguleerd segment (maximum prijzen)

Voor DBC-zorgproducten in het gereguleerde segment gelden maximumtarieven. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de maximumtarieven vast. Circa 30% van de behandelingen in een ziekenhuis zit in het gereguleerde segment. Dit segment wordt ook wel het A-segment genoemd.

Vrij segment (vrij onderhandelbare prijzen)

De kostenbedragen voor behandelingen binnen dit deel van de ziekenhuiszorg zijn vrij onderhandelbaar. Dit betekent dat de tarieven tot stand komen via afspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Deze prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen. Circa 70% van de behandelingen in een ziekenhuis zit in het vrije segment. Dit segment wordt ook wel het B-segment genoemd.

Wat kosten de DBC-zorgproducten of zorgactiviteiten per stuk?

De kosten van een DBC-zorgproduct zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van de behandelingen binnen een bepaald DBC-zorgproduct. Het is dus geen optelsom van de kosten voor de activiteiten, maar gebaseerd op de gemiddelde kosten die gemaakt worden bij het behandelen van een patiënt met dit DBC-zorgproduct. Aan de activiteiten zijn daarom geen afzonderlijke bedragen toe te kennen.

Bekijk het animatiefilmpje op de website van Nederlandse Zorgautoriteit voor een heldere omschrijving.

Hoe bepaalt het ziekenhuis of de arts een DBC-zorgproduct?

Een patiënt komt in het ziekenhuis na bijvoorbeeld na verwijzing van de huisarts of via de Spoedeisende Hulp (SEH). Een medisch specialist stelt vervolgens een diagnose. Op basis hiervan opent hij een DBC-zorgproduct.

Op dat moment staat nog niet vast welk bedrag de patiënt of zijn zorgverzekeraar uiteindelijk moet betalen. Welk DBC-zorgproduct uiteindelijk geldt, is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld of een patiënt overnacht in het ziekenhuis en of hij of zij wordt geopereerd.

Pas nadat de behandeling is afgelopen, wordt op basis van alle vastgelegde informatie het uiteindelijke DBC-zorgproduct vastgesteld.

Zorgaanbieders sturen de gegevens over de geleverde zorg naar een grouper. Een grouper is een landelijk registratie- en computerprogramma. Op basis van deze gegevens stelt de grouper een DBC-zorgproduct samen. Deze uitkomst wordt teruggestuurd naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis stuurt vervolgens de rekening naar u of uw zorgverzekeraar.

07
07
Zorgverzekering

De zorg is in Nederland goed geregeld. In ons land regelt de wet dat alle inwoners goede medische basiszorg ontvangen als dat nodig is. Iedereen kan bijvoorbeeld snel terecht bij een huisarts of het ziekenhuis als dat nodig is. U bent dus altijd verzekerd van zorg. Maar hoe zit het zorgstelsel in elkaar, en hoe kunt u zich verzekeren?

Vragen over de zorgverzekering

Hiernaast vindt u veel gestelde vragen over het zorgstelsel en de zorgverzekering. Op uw mobiele telefoon staan de vragen hieronder.

Hoe werkt het zorgstelsel?

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten. U kunt jaarlijks overstappen naar een andere verzekeraar of verzekeringspolis. Hierdoor worden zorgverzekeraars geprikkeld om voor u kwalitatief hoge en betaalbare zorg in te kopen bij ziekenhuizen en u op een klantvriendelijke wijze te behandelen.

 

Wat is de rol van de zorgverzekeraar?

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke taak in het stelsel en worden geacht te zorgen voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Zorgverzekeraars hebben doorgaans veel informatie beschikbaar op basis waarvan zij kunnen bepalen welke zorgaanbieders de beste zorg leveren. De zorgverzekeraar kan u adviseren bij het maken van een keuze voor een ziekenhuis. Ook kan de zorgverzekeraar een bemiddelende rol spelen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een wachtlijst. Dit staat vermeld op de website van uw zorgverzekeraar. Daarnaast kunt u bij uw  zorgverzekeraar terecht voor uitleg over uw nota.

Wat is de rol van de ziekenhuizen?

Ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede, doelmatige en gepaste zorg aan patiënten. Zij moeten hierover duidelijk zijn naar patiënten, zorgverzekeraars en overheid. Ziekenhuizen zijn continu bezig de kwaliteit, veiligheid en innovatiekracht van de zorg steeds op een hoger niveau te brengen.

Wat houdt de basisverzekering in?

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben. De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Zorgverzekeraars moeten iedereen voor een basisverzekering accepteren. U ben niet verplicht om een aanvullende verzekering af te sluiten. U bent ook niet verplicht het basispakket en de aanvullende verzekering bij dezelfde zorgverzekeraar af te sluiten.

Wat is een aanvullende verzekering?

Niet alle zorg wordt gedekt door de basisverzekering. Daarom kunt u een aanvullende verzekering afsluiten, bijvoorbeeld voor vergoeding van fysiotherapie of de tandarts. Dit is niet verplicht. Zorgverzekeraars hebben geen acceptatieplicht voor de aanvullende verzekering en kunnen u dus weigeren als klant. Of de zorgverzekeraar kan vragen stellen over uw gezondheid voordat hij u accepteert. Dat is bij de basisverzekering niet het geval: zorgverzekeraars mogen niemand weigeren voor de basisverzekering.

Wat is een naturapolis?

Bij een naturapolis heeft u recht op zorg. U maakt in beginsel gebruik  van de zorgaanbieders waar uw naturazorgverzekeraar een contract mee heeft. Uw zorgverzekeraar betaalt de rekeningen rechtstreeks aan de zorgaanbieder. U kunt ook naar een zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft. De vergoeding kan dan lager zijn. Raadpleeg uw polis of informeer vooraf bij uw verzekeraar.

Wat is een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis heeft u recht op een vergoeding van zorg. U kiest zelf naar welke zorgaanbieder u toe gaat. U betaalt in principe de kosten eerst zelf en stuurt de rekening naar uw zorgverzekeraar. Er zijn ook restitutiezorgverzekeraars die betaalafspraken hebben gemaakt met zorgaanbieders,  waardoor u niet eerst zelf de rekening hoeft te betalen. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeringspolis.

Wat is een combinatiepolis?

Bij een combinatiepolis heeft u in bepaalde gevallen recht op zorg (zie bij naturapolis) en in andere gevallen recht op een vergoeding van zorg (zie bij restitutiepolis). In uw zorgverzekeringspolis staat dit exact omschreven.

Wat is een budgetpolis?

Een naturapolis waarbij de verzekeraar een beperkt aantal zorgaanbieders heeft gecontracteerd. Voor zorgaanbieders waarmee geen contract is afgesloten, geldt dikwijls een lagere vergoeding. Ook kan het zijn dat u voor bepaalde medisch specialistische behandelingen bij een beperkt aantal ziekenhuizen terecht kan. Neem voor meer informatie over uw vergoeding contact op met uw zorgverzekeraar. Spoedzorg wordt altijd wel vergoed.

Kan ik naar ieder ziekenhuis gaan?

Ja, u heeft de vrijheid om naar ieder ziekenhuis te gaan. Maar dan is niet zeker of de kosten van uw behandeling volledig vergoed worden. Dit is afhankelijk van welke polis u heeft gekozen binnen uw zorgverzekering. Raadpleeg voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek de website van uw zorgverzekeraar of neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of uw polis de kosten vergoedt.

Wat als ik niet verzekerd ben?

U bent verplicht een basisverzekering af te sluiten. De Rijksoverheid spoort mensen zonder zorgverzekering op. Als zij na een eerste waarschuwing en vervolgens twee boetes nog steeds niet verzekerd zijn, sluit het Zorginstituut Nederland een zorgverzekering voor ze af. De premie van deze verzekering wordt ingehouden op het loon, de uitkering of een andere bron van inkomsten.

Welke premies betaal ik voor de zorgverzekering?

Voor uw zorgverzekering betaalt u verschillende soorten premies. U betaalt een vast bedrag voor de basisverzekering aan de zorgverzekeraar: de nominale premie. En u betaalt via de belasting een inkomensafhankelijke bijdrage voor het basispakket.  Als u in loondienst bent, ontvangt u hiervoor een compensatie van uw werkgever. Als u een aanvullende verzekering heeft, betaalt u daar ook nog premie voor aan uw zorgverzekeraar.

08
08
Vragen, klachten of conflicten

Als u niet tevreden bent over de zorg die u ontvangt of over een beslissing van uw zorgverzekeraar, neemt u dan eerst contact op met de betreffende organisatie: uw ziekenhuis of uw zorgverzekeraar. Als u er niet uitkomt kunt u een klacht indienen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen.

Waar kunt u terecht met vragen of klachten?

Hiernaast vindt u veel gestelde vragen over vragen, klachten en conflicten. Op uw mobiele telefoon staan de vragen hieronder.

Waar kan ik terecht met een vraag over de zorgnota?

Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar, die kan u toelichten wat er op de nota staat.

Ik ben het niet eens met wat er op mijn zorgnota staat, of met de hoogte van mijn vergoeding. Met wie kan ik contact opnemen?

U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als het nodig is neemt de zorgverzekeraar contact voor u op met het ziekenhuis.

Ik ben het niet eens met mijn zorgverzekeraar over de vergoeding van een behandeling. Waar kan ik hierover een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over uw zorgverzekeraar, bespreek deze dan eerst met uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft een klachtenregeling. Informeer hiernaar.

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de zorgverzekeraar? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Dit is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Het doel van SKGZ is het helpen oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar. De SKGZ kan voor u bemiddelen of een bindende uitspraak doen.

Ga naar de website van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Ik heb onverzekerde zorg gehad en ontvang de nota van mijn zorgaanbieder. Ik heb een vraag of klacht over deze zorgnota, waar kan ik terecht?

Als u een vraag heeft over de zorgnota van uw zorgaanbieder, neem dan contact op met uw zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder kan u informatie geven over de behandeling en het bedrag dat aan u gefactureerd is. Bent u na contact met uw zorgaanbieder het alsnog niet eens met wat er in uw zorgnota staat? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van uw zorgaanbieder. Als dit niet tot resultaat leidt, dan kunt u zich wenden tot het Juridisch Loket, website www.juridischloket.nl of telefoonnummer 0900-8020.

Ik heb een algemene vraag of opmerking  over zorgdeclaraties of regels in de zorg. Bij wie kan ik hiervoor terecht?

U kunt hiervoor terecht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa kan uw vraag of klacht niet individueel afhandelen maar gebruikt meldingen en signalen om toezicht te houden op zorgverleners en zorgverzekeraars.

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit kunt u een melding indienen over een ziekenhuisrekening.

Ik ben het niet eens met het zorgstelsel. Wat kan ik doen?

Op rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over het zorgstelsel. Bijvoorbeeld over wat wettelijk geregeld is in de basisverzekering en op welke zorg u recht heeft. Ook vindt u daar een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden.

Heeft u daarna nog vragen? Neemt u dan contact op met het loket Informatie Rijksoverheid.

Ik heb een klacht over mijn behandeling of over mijn arts. Bij wie kan ik hiervoor terecht?

Als u een klacht heeft bespreek deze dan eerst met uw zorgverlener zelf. Misschien is er sprake van een misverstand. Een gesprek kan het probleem oplossen.

Is uw klacht na een gesprek met de zorgverlener niet opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon. De meeste zorgverleners en elke zorginstelling heeft een klachtenfunctionaris in dienst. Deze personen bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

Vindt u dat uw klacht niet opgelost is, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Zorginstellingen. Op de website van de Geschillencommissie Zorginstellingen kunt u lezen welke klachten de commissie behandelt en kunt u via een formulier uw klacht digitaal of schriftelijk indienen.

Advies bij klachtafhandeling

Heeft u vragen over het oplossen van uw klacht, of wilt u advies? Neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt is onderdeel van het ministerie van VWS en werk nauw samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit meldpunt lost uw klacht niet op, maar helpt u wel verder. De medewerkers van het Landelijk Meldpunt Zorg informeren u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen, beantwoorden uw vragen en helpen u met praktische tips.

Het meldpunt stuurt dagelijks klachten en vragen van burgers anoniem door naar de inspectie. De inspectie gebruikt de informatie om toezicht te houden op de zorg. Kijk voor meer informatie op de website www.landelijkmeldpuntzorg.nl of bel 088- 120 5020.

Ik wil melding doen over de kwaliteit van zorg van een specifieke instelling. Met wie kan ik contact opnemen?

Heeft u vragen over het oplossen van uw klacht, of wilt u advies? Neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt is onderdeel van het ministerie van VWS en werk nauw samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit meldpunt lost uw klacht niet op, maar helpt u wel verder. De medewerkers van het Landelijk Meldpunt Zorg informeren u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen, beantwoorden uw vragen en helpen u met praktische tips.

Het meldpunt stuurt dagelijks klachten en vragen van burgers anoniem door naar de inspectie. De inspectie gebruikt de informatie om toezicht te houden op de zorg. Kijk voor meer informatie op de website www.landelijkmeldpuntzorg.nl of bel 088- 120 5020

Over ons

Deze website is een initiatief van ziekenhuizen en zorgverzekeraars om u zo goed mogelijk te informeren over uw zorgkosten. De site geeft antwoord op mogelijke vragen die u heeft over uw zorgnota of geeft aan waar u met welke vraag terecht kunt. De informatie op deze site is gebaseerd op regelgeving van de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Staat uw vraag er niet tussen, of u wilt extra uitleg? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar, of in sommige gevallen met het ziekenhuis.

Ook kunt u de brochure Ziekenhuiszorg, wat betaalt u? of de checklist Aan alles gedacht? downloaden.